Projekta noslēguma posmā tika pabeigts  darbs pie platformas BICTSeMS platformas izstrādes, tās lietotājsaskarnes komponentēm un pirmkoda ievietošana Gitlab, ko veica sadarbībā ar Rīgas Tehnisko Universitāti līgumpētījuma ietvaros.

Tika veikta lietotājsaskarnes testēšana atbilstoši lietotājstāstiem un funkcionālajām prasībām, kā arī validācijas laikā identificēto trūkumu novēršana. 

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām saņemts ERAF atbalsts 465 752,95 EUR apmērā.