PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

9275.jpeg
Foto: jasonhuang16 / 123RF
Izglītības kvalitātes valsts dienests sagatavojis atbildes uz pašvaldību jautājumiem par izglītības iestāžu darba organizāciju streika dienā 27.novembrī.

Pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības speciālistiem adresētajā vēstulē uzsvērta izglītības iestādes vadītāju atbildība par iestādes darbu streika laikā, kā arī nepieciešamība nodrošināt pilnu un savlaicīgu informāciju izglītojamiem un viņu vecākiem. Sniegta arī informācija par Valsts darba inspekcijas viedokli jautājumā par streika dalībnieku atalgojumu. Publicējam kvalitātes dienesta sagatavoto vēstuli.

"Atbildot uz Izglītības kvalitātes valsts dienestā saņemtajiem jautājumiem par 2015. gada 27.novembrī plānoto izglītības un zinātnes darbinieku streiku (turpmāk - streiks), sniedzam šādas atbildes, par kurām lūdzam informēt novada / pilsētas izglītības iestādes.

Saistībā ar izglītības iestādes darbības nodrošināšanu streika dienā atbilstoši normatīvajiem aktiem atgādinām, ka par izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, kā arī par izglītības programmu īstenošanu atbild tās vadītājs. Līdz ar to izglītības iestādes vadītājam ir jāpieņem lēmums par darba organizāciju streika laikā un jāinformē visas iesaistītās puses - izglītojamie un viņu vecāki, darbinieki, pašvaldība. Lai to īstenotu, izglītības iestādes vadītāja rīcībā jābūt informācijai par to, kuri iestādes darbinieki, tai skaitā, pedagogi, paredzējuši piedalīties streikā.

Ņemot vērā streikā iesaistīto izglītības iestādes darbinieku skaitu, izglītības iestādei ir izvēles iespēja - streikot visiem, vai tomēr nodrošināt vismaz daļēju izglītības procesu. Ja visi pedagogi piedalās streikā, tad izglītības iestāde nestrādā. Vienlaikus streikojošie darbinieki drīkst atrasties darba vietā, bet ir tiesīgi nepildīt amata aprakstā noteiktos pienākumus, tai skaitā, ir tiesīgi nenodrošināt izglītojamiem saturīgu laika pavadīšanu, nelabot izglītojamo pārbaudes darbus, netikties ar vecākiem. Savukārt, ja streikā piedalās tikai daļa no pedagogiem, izglītības iestādē ir jāorganizē atbilstīgs izglītības process. Ja izglītības iestādē atrodas izglītojamie, viņi ir jānodarbina, jāgādā par viņu drošību un ēdināšanu. Uzsveram, ka izglītības iestādes tehniskie darbinieki, kam nav atbilstošas kvalifikācijas, nedrīkst piedalīties izglītības programmas īstenošanā vai uzraudzīt bērnus streika laikā.

Papildus lūdzam ievērot, ka izglītības iestāde nav tiesīga pieņemt lēmumu par mācību priekšmetu stundu atstrādāšanu un / vai izglītojamo mācību stundu slodzes palielināšanu.

Līdz ar to aicinām izglītības iestādes steidzamības kārtībā informēt izglītojamos un viņu vecākus par izglītības iestādes darbību streika laikā. Paziņošanas veidus izglītības iestādes izvēlas patstāvīgi. Aicinām izvēlēties vairākus paziņošanas veidus (piemēram, skolvadības sistēmu E-klase, paziņojumu pie izglītības iestādes u.c.), jo ziņai savlaicīgi ir jāsasniedz visi izglītojamie un viņu vecāki. Vienlaikus izglītības iestādei ir jānozīmē kontaktpersona, pie kuras izglītojamie un viņu vecāki var vērsties ar papildjautājumiem par izglītības iestādes darbību streika laikā.

Saistībā ar darba samaksas saglabāšanu streika dalībniekiem informējam par Valsts darba inspekcijas, kas ir atbildīga par streiku norises uzraudzību, viedokli: "Streiku likuma 28.panta pirmā daļa nosaka, ka streika laikā darbinieki, kas tajā piedalās, nesaņem darba samaksu un darba devējs neizdara par šiem darbiniekiem sociālās apdrošināšanas iemaksas, ja vien kolektīvā interešu strīda puses nav vienojušās citādi.

Darba inspekcija, izvērtējot Jūsu iesniegumam pievienoto 11.11.2015. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības padomes 2015.gada lēmumu, kā arī izskatot 19.11.2015. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības streika pieteikumu, nav konstatējusi, ka starp kolektīvā interešu strīda pusēm, proti, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību ir panākta vienošanās par darba samaksas saglabāšanu pedagogiem, kuri piedalīsies streikā 27.11.2015. Streiku likums neparedz tiesības darba devējiem, kuri nav kolektīvā interešu strīda puse, izskatīt jautājumus par darba samaksas saglabāšanu streikā iesaistītajiem pedagogiem.

Piemērojot tiesību normas gramatisko interpretācijas metodi, secināms, ka pašvaldībām nav tiesiska pamata pieņemt lēmumu jautājumā par to padotībā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas saglabāšanu streika dienā 27.11.2015.,īpaši gadījumos, kad pašvaldības funkcijas izglītības jomā neīsteno autonomi, bet saņem valsts budžeta finansējumu pedagogu darba samaksai.

Ja nepieciešama papildu informācija, sazinieties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļu, zvanot uz telefona numuriem 67047960, 67047834, 67047893, 67047804, 26639221, 29286136, 26689592, 29246737 vai rakstot uz e-pastu [email protected].