Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra piedāvā pašvaldību jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem iespēju saņemt individuālu supervīziju atbalstu.
Grupu un individuālās supervīzijas ir risinājums izaicinājumiem, ar kuriem jaunatnes jomā iesaistītajiem nākas sastapties, kā, piemēram, sadarbības veidošana ar dažādām iesaistītajām pusēm, lomu definēšana, konfliktsituācijas, inovatīvu risinājumu meklēšana, izdegšana u.c.. Pieteikšanās tiešsaistē līdz 14. septembrim. 
 
Supervīzijas, kurām šobrīd ir iespēja pieteikties, tiks realizētas laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada jūnijam. Tā ietvaros plānots sniegt supervīziju atbalstu 12 Latvijas pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem, kas veic amata pienākumus kādā no Latvijas pašvaldībām un vēlās arī turpmāk strādāt šajā jomā. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes. Plašāka informācija par prasībām dalībniekiem skatāma šeit. Pieteikties projektam, var aizpildot pieteikuma anketu.
 
Supervīziju ietvaros dalībniekiem papildus būs iespēja piedalīties nacionālās un starptautiskās mācībās un konferencēs, pieredzes braucienos Latvijā un Eiropā. Plašāka informācija par iespēju jaunatnes jomas pārstāvjiem pieteikties supervīziju atbalsta saņemšanai www.jaunatne.gov.lv.
 
Līdzšinējo supervīziju dalībnieki norāda ieguvumus, ko sniegušas supervīzijas: 
  • Dalībnieki supervīziju laikā nostiprināja savu profesionālo identitāti un iemācījās uzticēties viens otram;
  • Supervīziju dalībnieki iesaistījās diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldībās, par to, kā sadarboties ar skolu, domāt par jaunatnes jomas piedāvājumu skolām, saistībā ar kompetenču ieviešanu 2020./21. m.g. Tā rezultātā vairākās dalībnieku pārstāvētajās pašvaldībās tika realizētas vairākas sadarbības aktivitātes ar skolām. 
  • Dalībnieki atzina, ka kļuvuši pārliecinātāki par to, kāpēc viņu darbs ir vajadzīgs, ko tas sniedz gan pašiem, gan sabiedrībai. 
  • Supervīziju procesa sākumā un vidusposmā vairāki no dalībniekiem apsvēra iespēju pārtraukt darbību jomā, meklēt citu nodarbošanos. Pēc supervīziju atbalsta projekta tā dalībnieki atrada degsmi un pamatu turpināt savu darbu.
 
Supervīzijas ir viena no aktivitātēm, ko Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk - JSPA) realizē kopā ar 22 Eiropas valstu programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” Nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem. Tā tiek īstenota stratēģiskās partnerības projekta “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” ietvaros. Balstoties uz JSPA apzinātām jaunatnes darbinieku vajadzībām, supervīziju projekts tika uzsākts 2019. gadā. JSPA šajā laikā ir sniegusi supervīziju atbalstu jau 11 pašvaldību jaunatnes jomas pārstāvjiem no Rīgas pilsētas, Stopiņu, Rēzeknes, Saldus, Kuldīgas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Viļakas, Madonas, Raunas un Daugavpils novadu pašvaldībām.