PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

11052.jpeg
Foto: limonzest / 123RF
2016.gadā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstu projektu aktivitātēs iesaistījušies gandrīz 7000 jauniešu.

Tas ir teju uz pusi vairāk nekā iepriekšējos divos gados. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina arī šogad jaunatnes organizācijas un pašvaldības aktīvi iesniegt un īstenot projektus.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto projektu valsts budžeta kopējais finansējums 2017.gadā ir 242 063,00 eiro. Papildus tam 100 000 eiro atbalsts valsts dotāciju veidā piešķirts biedrībai "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" un biedrībai "Latvijas Mazpulki", kā arī 29 140,00 eiro studentu biznesa projektu konkursa "Radām novadam" norisei (biedrība "Radām novadam"), informē Jānis Drigins, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam ietvaros administrēja trīs apakšprogrammas:

  • "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu".
  • "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā".
  • "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos".

Kopumā visu trīs apakšprogrammu ietvaros aģentūrā tika saņemti un izvērtēti 105 projektu iesniegumi, no kuriem apstiprināti - 69. Kopējais valsts budžeta finansējums 2016. gadā bija 247 150,00 eiro.

Pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2014. un 2015. gadu, visās trīs apakšprogrammās projektus ir īstenojušas 13 jaunas pašvaldības un 4 jaunas biedrības. Visos projektos kopumā bija iesaistīti 6798 jaunieši. Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam projektu vadmotīvs bija Latvijas jauniešu valstsgribas un piederības sajūtas veicināšana savai valstij ar neformālās izglītības aktivitāšu palīdzību, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei. 2017. gadam noteiktas šādas prioritātes: 1) veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni plānošanu vietējā un reģionālā līmenī; atbalstīt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, tostarp sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē; 3) vienota modeļa izstrāde jauniešu neformālās izglītības atzīšanai valsts mērogā; 4) attīstīt darbā ar jaunatni iesaistīto personu profesionālo pilnveidi.

Plašāka informācija par 2017. gada projektu iesniegšanas termiņiem un nosacījumiem tiks izziņota tuvākajā laikā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2016. gada projektos novērojusi kādu ļoti pozitīvu tendenci, proti, visos projekta īstenošanas posmos (projekta iesnieguma sagatavošanā, projekta īstenošanā, rezultātu izplatīšanā un projekta noslēguma pārskata sagatavošanā) iesaistījās paši jaunieši, šādi veicinot aizvien augstāku jauniešu līdzdalību. Tas liecina par projektu īstenotāju izpratni - konkrētā aktivitāte spēj sasniegt pievienoto vērtību tikai tad, ja tā ir atbilstoša jauniešu interesēm.

Tāpat projektu īstenotāji atzīst, ka jaunieši kļuvuši aktīvāki un piesakās ne tikai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajām apmācībām, bet vairāk iesaistās arī skolas dzīves uzlabošanā. Jaunieši kļuvuši atbildīgāki un ieinteresētāki jaunu vietējo un starptautisku projektu izstrādē. Pateicoties Jaunatnes politikas valsts programmas atbalstam, jaunieši arī no novadu tālākajiem pagastiem ir ieinteresējušies par jauniešu centru un organizāciju ikdienas darbu un citām jauniešiem īstenotajām aktivitātēm. Projektu īstenotāji atzīst vēl kādu pozitīvu ieguvumu - projekti veicinājuši jauniešu un pašvaldības deputātu sadarbību par darba ar jaunatni jautājumiem, jauniešu centru attīstību un vairāk izpratuši jauniešu vajadzības pašvaldībās.

Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu

Tā ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar jaunatni, mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai. Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: "Erasmus+: Jaunatne darbībā"; Annas Lindes Fondu, Eiropas Komisijas informācijas tīklu "Eurodesk", Latvijas-Šveices sadarbības programmu, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu "PROTI un DARI!".