PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei”  prototipa izstrāde turpinās, uzsākta tā validēšana
Projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” prototipa izstrāde turpinās, uzsākta tā validēšana
Foto: pexels
Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra un SIA “Izglītības sistēmas” relaizētā projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošanas ietvaros noslēgusies projekta īstenošanas pirmā puse. Līdz ar to sagatavota un iesniegta projekta vidusposma zinātniskā atskaite, kurā aprakstīti projekta pirmā perioda laikā sasniegtie rezultāti un otrā perioda laikā plānotās darbības.

Turpinās prototipa izstrāde

Sagatavoti un validēti diagnosticējošo darbi (papīra versijā) – rēķinpratībā (matemātikā – attiecība, funkcijas; dabaszinībās) un tekstpratībā (vēsturē, dabaszinībās) ar mērķi pārbaudīt rēķinpratības un tekstpratības trīsdimensionālo ietvaru un precizēt testelementu formulējumus. Darbu validēšana notika 4 skolās, piedaloties 274 skolēniem tekstpratības un 290 skolēniem rēķinpratības darbu izpildē.

Digitalizēti sešu diagnosticējošo darbu testelementi GeoGebra vidē un sasaistīti, izmantojot indikatorus, ar izveidoto prototipu.

Uzsākts Prototipa validēšanas pirmais posms

Sagatavota metodoloģija prototipa pirmā posma validēšanas vajadzībām, veidojot reprezentatīvu izlasi.

Veikts prototipa pirmais validēšanas posms 5 skolās (validēšanā piedalījās 450 skolēni) 7.klasēs, kura laikā ievākti dati digitālas atgriezeniskās saites modelēšanai un automātiskā klasifikatora apmācībai.

Publicitātes aktivitātes

Prezentēti un apspriesti diagnosticējošo darbu (papīra versijā) rezultāti skolu vadību komandām 13.jūnijā profesionālās pilnveides programmas “Metodiskais atbalsts skolas kā mācīšanās organizācijas veidošanai pašvaldībā” ietvaros. Pasākumā piedalījās 21 skolas vadības pārstāvji, t.sk., 4 skolu pārstāvji, kurās tika veikta diagnosticējošo darbu validēšana.

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png