PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

11036.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija atbilst augstākās izglītības un zinātnes attīstības mērķiem.

Tie noteikti Latvijas politikas plānošanas dokumentos, proti, augstākās izglītības un zinātnes mērķi ir īstenojami konsolidētā augstākās izglītības un zinātnes sektorā. To paredz gan Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2020. gadam, gan Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2020. gadam un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2020. gadam noteiktie politikas rīcības virzieni un pasākumi, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

IZM mērķis ir veicināt studiju un pētniecības procesa integrāciju. Tas ļaus studējošajiem piekļūt modernizētai infrastruktūrai, veicinās akadēmiskā un zinātniskā personāla mobilitāti un izaugsmi. Augstskolās kopumā ir paredzēts restrukturizēt un konsolidēt studiju programmas, to skaitu samazinot no 900 uz 600 un izslēdzot dublējošās. Turpmākā studiju programmu konsolidācija skars atsevišķas valsts dibinātās koledžas, izvērtējot iespējas tās integrēt augstskolās, kurās notiek zinātniskā pētniecība attiecīgajās zinātņu nozarēs. Tas stiprināt koledžu izglītības kvalitāti un satura atbilstību zinātnes attīstībai. Citu augstskolu reorganizāciju IZM neplāno.

Līdz ar RPIVA pievienošanu Latvijas Universitātei, veidojot spēcīgu, kvalitatīvu augstākās izglītības iestādi, integrējot skolotāju izglītību ar sociālo, humanitāro, dabas un inženierzinātņu nozaru studijām un pētniecību, augstākās izglītības un zinātnes sektora konsolidācija jau aizsākusies.

Konsolidējot studiju programmas pedagoģijā, studiju saturs tiks pilnveidots atbilstoši jaunajam kompetencēs balstītajam vispārējās izglītības mācību saturam. Tiks pārskatīti pedagoģijas studiju programmu finansēšanas nosacījumi, lai palielinātu studiju nodrošinājumu vienai studiju vietai pedagoģijā.

Skolotāju izglītības pilnveides mērķis ir attīstīt modernus izglītības studiju un pētniecības centrus, kur pedagoģijas studijas ir integrētas ar nozaru studijām un pētniecību. Skolotāju izglītība tiks koncentrēta Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils Universitātē un integrēta ar citu nozaru studijām un pētniecību. Studentiem būs pieejama Eiropas Savienības struktūrfondu programmu ietvaros modernizētā infrastruktūra un akadēmiskie resursi.

Jau 2017. gadā tiks veikti nozīmīgi ES struktūrfondu ieguldījumi augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju infrastruktūrā, stiprinot arī to iekšējo pārvaldību un resursu vadību. Tiks palielināts modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaits, uzlabota pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM studiju mācību vide koledžās.

Priekšnoteikums struktūrfondu ieguldījumiem nozarē ir gan augstākās izglītības, gan zinātniskās darbības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana. Augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešanā turpināsies sadarbība ar Pasaules Banku, izvērtējot valsts dibināto augstskolu iekšējo pārvaldību un finansēšanu.

Lai šos mērķus sasniegtu, pašlaik tiek vērtētas un precizētas augstskolu, koledžu un zinātnisko institūciju stratēģijas, lai panāktu atbilstību struktūrfondu ieguldījumu prioritātēm un sasniedzamajiem rādītājiem augstākajā izglītībā un zinātnē.