PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

9654.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
No 2018./2019.mācību gada vispārējā izglītībā līdz ar kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanu tiks uzsākta cilvēkdrošības mācību kursa ieviešana. 

Vakar, 8.martā, valdībā lēma, ka cilvēkdrošības mācību kurss nebūs atsevišķs mācību priekšmets, bet tā temati tiks integrēti vispārējās izglītības saturā, informē Diāna Āboltiņa, Valsts izglītības satura centra sabiedrisko attiecību speciāliste.

Valdība atbalstīja Valsts izglītības satura centra sagatavoto informatīvo ziņojumu "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs". Kursa satura izstrādei tiks veidota darba grupa, pieaicinot atbildīgo nozaru ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Kursa saturā tiks iekļauti aktuālie cilvēkdrošības un civilās aizsardzības, jautājumi, kas sistēmiski un pēctecīgi īstenojami kompetenču pieejā balstītā mācību procesā visās izglītības pakāpēs. Ar cilvēkdrošību šā kursa ietvaros tiek saprasta skolēna zināšanu, prasmju un attieksmju veidošanās par fizisko veselību un drošību, veicinot viņa spēju identificēt apdraudējumus un riskus dažādās vidēs un mainīgos apstākļos, kā arī atbilstošu līdzekļu izvēli un rīcību to novēršanai.

Ieviešot jaunu kompetencēs balstītu izglītības standartu un īstenojot vispārējā izglītībā, t.i., pirmsskolā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā, nepieciešams izstrādāt mācību saturu, kas nedublējas, sagatavot mācību un metodiskos materiālus un nodrošināt pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Profesionālajā izglītībā jau šobrīd visās izglītības programmās ir iekļauts mācību kurss "Sabiedrības un cilvēka drošība". No 2016./2017. mācību gada tajā būs noteikts obligāti apgūstamais veselības izglītības saturs un apjoms stundās.

Līdz šim Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām pilnveidoja esošo mācību priekšmetu un klases stundu programmu paraugus, aktualizējot veselības izglītības obligāto mācību saturu, organizēja pasākumus pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei, izstrādāja dažādus metodiskos un interaktīvos mācību materiālus, veica drošības un veselības jautājumu diagnostiku. 2013. gadā tika organizēti diagnosticējošie darbi 5. un 9. klašu skolēniem par veselības izglītības jautājumiem un 10. klašu skolēniem par cilvēkdrošības jautājumiem; 2015. gada rudenī 4. klašu un 8. klašu skolēniem notika diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības jautājumiem. Mācību un metodiskie materiāli atrodami interneta vietnē

Papildu valsts budžeta līdzekļi kursa satura izstrādei no valsts budžeta netiks prasīti. Valsts izglītības satura centrs uzsāks cilvēkdrošības mācību kursa satura izstrādi Eiropas Savienības fondu projekta pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" ietvaros.

Ar valdībā atbalstīto informatīvo ziņojumu "Par civilās aizsardzības kursa izmaksām, ieviešanas grafiku vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs" var iepazīties MK mājaslapā.