PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

Godināti Latvijas labākie jaunatnes jomas projektu īstenotāji
Godināti Latvijas labākie jaunatnes jomas projektu īstenotāji
Foto: JSPA
9. februārī tiešsaistes pasākumā “Izaugsmes ceļojums” Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) godināja aktīvākos jaunatnes jomas projektu īstenotājus, kas ar savu darbu veicinājuši jaunatnes jomas izaugsmi. Laureāti 11 nominācijās tika apbalvoti, noslēdzot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” līdzšinējo un uzsākot jaunu programmu darbības periodu.

Pasākumu atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, bet JSPA direktore Daina Sproģe sniedza atskatu uz programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” (2014 – 2020) un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (2018 – 2020) iepriekšējo projektu īstenošanas posmu.

“Gada nogalē darbā ar jaunatni iesaistītajiem noslēdzās vēl viens septiņu gadus ilgs izaugsmes ceļojums. Šajā laikā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros īstenoti 1056 projekti, iesaistot vairāk nekā 37 tūkstošus jauniešu un jaunatnes darbinieku. Atzinīgi vērtējams fakts, ka trešdaļa projektu bija vērsti uz sociālo iekļaušanu, radot aktivitātes gan jauniešiem ar ierobežotām iespējām, gan īpašām vajadzībām – garīgu vai fizisku invaliditāti. Lai veicinātu projektu īstenošanas kvalitāti un darbā ar jaunatni nepieciešamo kompetenču attīstību, īstenoti vairāk nekā 400 atbalsta pasākumi, iesaistot 10 000 jaunatnes jomas darbinieku. Jaunajā programmu īstenošanas posmā, kas sākas šogad, turpināsim iesākto darbu, lai arī turpmāk nodrošinātu neformālās izglītības iespējas visiem Latvijas jauniešiem un stiprinātu jaunatnes darbiniekus viņu ikdienas darbā,” uzsver Daina Sproģe, JSPA direktore.

Pasākumā laikā tika godināti aizvadītā programmu darbības perioda aktīvākie un veiksmīgākie projektu īstenotāji, kuri ar savu darbu popularizējuši neformālo izglītību un brīvprātīgo darbu, devuši ieguldījumu jauniešu nodarbinātībā un pilsoniskajā līdzdalībā, iestājušies par cilvēktiesībām un sociālo iekļaušanu, kā arī veicinājuši starpinstitucionālo un starpskolu sadarbību.

Nominācijā “Mācīšanās” godalgots nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds”, kas ir veicinājis mācīšanos darbā ar jaunatni, īstenojot visvairāk jauniešu apmaiņu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, aptverot vislielāko dalībnieku skaitu. Turklāt, starptautiski atzītā stratēģiskās partnerības projektā "Enterprising and surprising through 8 key competences” organizācija ir izstrādājusi jaunu neformālās izglītības metodi – interaktīvas kompetenču spēles, kas veicina un attīsta 8 mūžizglītības kompetences.

Nominācijā „Solidaritāte” balvu saņēma organizācija “Latvijas Sarkanais Krusts”, kuras jaunieši ir īstenojuši solidaritātes projektus un tajos iesaistījuši vislielāko dalībnieku skaitu. Organizējot dažādas aktivitātes un iniciatīvas citiem jauniešiem, “Latvijas Sarkanais Krusts” ir uzlabojis viņu zināšanas par jauniešu mentālo veselību, kā arī izglītojis viņus pirmās palīdzības sniegšanas jautājumos reģionālās izglītības iestādēs.

Nominācijā “Brīvprātīgais darbs” tika apbalvota biedrība “Radi Vidi Pats”, kas ir popularizējusi un attīstījusi brīvprātīgo darbu savā kopienā. Pēdējā septiņgadē biedrība ir īstenojusi 18 individuālos un brīvprātīgo grupu darba projektus, kā arī programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības projektu, veicinot lauku jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā. Pateicoties biedrības aktivitātēm, Kurzemes reģionā ir palielinājies ārvalstu brīvprātīgo uzņemošo organizāciju skaits un attīstījusies sadarbība ar starptautiskiem partneriem.

Balva nominācijā “Cilvēktiesības” tika pasniegta kultūras biedrībai “Alternatīvā realitāte”, kas savos īstenotajos projektos visaktīvāk ir pievērsusies cilvēktiesību un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Tāpat biedrība ir arī īstenojusi solidaritātes projektu par diskriminācijai pakļautajām sabiedrības grupām, lai izskaustu neiecietību un popularizētu Eiropas vērtības.

Nomināciju “Starpkultūru izglītība” ieguva biedrība “Youth for City - City for Youth”, kas ar savu darbu ir veicinājusi starpkultūru pieredzi un mācīšanos gan projekta dalībniekiem, gan vietējai kopienai. Biedrība ir īstenojusi jauniešu apmaiņas projektus, tajos iesaistot sadarbības partnerus no plaša ģeogrāfiskā spektra, sākot ar kaimiņvalsti Igauniju līdz pat Palestīnai Tuvajos Austrumos.

Savukārt nominācijā “Jauniešu līdzdalība” par labāko tika atzīta biedrība “Latvijas Mazpulki”. Biedrība ir popularizējusi jauniešu aktīvu dalību demokrātiskajā dzīvē, iesaistot vairāk nekā 1675 dalībniekus Jaunatnes dialoga projektos. Tāpat tā ir īstenojusi jauniešu apmaiņas un brīvprātīgā darba projektus, kuru ietvaros ir veicināta aktīva jauniešu līdzdalība.

“Latvijas Neredzīgo biedrība” tika godināta nominācijā “Iekļaušana”. Tās īstenotajos programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos, vairāk nekā 80% no iesaistītajiem dalībniekiem ir bijuši jaunieši ar īpašām vajadzībām. Kopš 2018. gada biedrība ir aktīvi pievērsusies Latvijas vājredzīgo un neredzīgo jauniešu iespēju paplašināšanai un jaunu zināšanu apguvei caur neformālo izglītību.

Nominācijā “Starpskolu sadarbība”, apbalvojumu ieguva Rīgas 2. pamatskola. Skolas komanda īsteno gan vietēja, gan starptautiska mēroga eTwinning skolu sadarbības projektus, kuros ar pedagogu atbalstu skolēniem ir iespēja virtuāli iepazīt citu skolu un valstu skolēnus. Kopš 2020. gada skola ir starp tām 35 Latvijas izglītības iestādēm, kas saņēmušas “eTwinning Skola” statusu, ko piešķir par aktīvu iesaisti pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos un kopīgas attīstības stratēģijas veidošanu visas skolas līmenī.

Jaunatnes jomas projektus īstenojušas un atzinību guvušas arī vairākas novadu pašvaldības.

Nominācijā “Nodarbinātība”,kā organizācija, kas visaktīvāk iesaistījusies jauniešu nodarbinātībā, godināta Viļānu novada pašvaldība. Kopš programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” pirmsākumiem pašvaldība ir aktīva jauniešu darba projektu īstenotāja un popularizētāja. Pašvaldības darba projektiem ir līdz šim ir piedalījušies 8 novada darba devēji, risinot vietējo jauniešu nodarbinātības izaicinājumus un palīdzot jauniešiem iegūt pirmo darba pieredzi.

Nomināciju “Starpinstitucionālā sadarbība” saņēma Gulbenes novada pašvaldība, kas īstenojot jaunatnes jomas projektus, ir attīstījusi ilgtermiņa darbu ar jaunatni pašvaldībā. No 2014. gada, savstarpēji sadarbojoties,  pašvaldība un tās iestādes īstenojušas 38 projektus. Īpaši aktīvi pašvaldības iestādes sadarbojušās brīvprātīgā darba projektos, regulāri uzņemot ārvalstu brīvprātīgos un attīstot jauniešu brīvprātīgo darbu novadā.

Savukārt titulu “Aktīvākā pašvaldība” ieguva Vecpiebalgas novada pašvaldība, kas kopš 2014. gada ir iesniegusi un īstenojusi visvairāk  projektus gan “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, gan “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmās, kopā īstenojot 11  jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba grupu un individuālos projektus, kā arī solidaritātes projektus.

Pasākuma laikā tika sniegta informācija par jauno programmu 2021. – 2027. gada plānošanas periodu. Nākamā programmas “Erasmus+” perioda kopējais budžets būs vairāk nekā 26 miljardu eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai, kas ir teju divreiz vairāk nekā iepriekšējā plānošanas periodā. Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 1,09 miljardu eiro budžets, palīdzēs vismaz 270 000 jauniešu visā Eiropā risināt sabiedrības un humānās palīdzības problēmas, izmantojot brīvprātīgo darbu vai veidojot savus solidaritātes projektus. Abu jauno programmu mērķis ir veidot iekļaujošāku, digitālāku un videi draudzīgāku Eiropu, tāpēc tieši šie virzieni ir noteikti par programmu jaunajām prioritātēm.

Programmu aktualitātēm ikviens interesents ir aicināts sekot līdzi tīmekļa vietnē.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gadā noslēdzās programmas “Erasmus+” līdzšinējais posms, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, bija iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Par “Eiropas Solidaritātes korpuss”

2020. gadā noslēdzās programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” līdzšinējais posms, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Eiropas Savienības programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Programmā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskās personas (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmusi Kvalitātes zīmi.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.