PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

11078.jpeg
Foto: leaf / 123RF
Arī ārpus darba laika pedagogiem jāievēro šai profesijai noteiktie ierobežojumi, pašvaldības informē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Tā IKVD vēstulē skaidro, kā izprotama pedagogu lojalitāte.

Šī gada sākumā stājās spēkā Izglītības likuma grozījumi, kas nosaka rīcību, ja tiek konstatēts, ka pedagogs vai izglītības iestādes vadītājs nav lojāls Latvijai un tās Satversmei, pārkāpj diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizliegumu, kā arī nepilda pienākumu audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus - Latvijas patriotus.

IKVD uzsver, ka prasība pedagogam un izglītības iestādes vadītājam būt lojālam Latvijai un tās Satversmei stājās spēkā jau 2015.gada vasarā.

Lai sniegtu atbalstu izglītības iestādēm un pedagogiem, kā arī veicinātu vienotas izpratnes veidošanos, vēstulē pašvaldībām IKVD vērš uzmanību uz būtiskākajiem aspektiem saistībā ar termina "lojalitāte" izpratni un Izglītības likumā noteikto normu ievērošanu.

IKVD norāda, ka pedagogam ir ne tikai jāciena un jāievēro Satversmē nostiprinātās vērtības, bet arī pašam ar savu rīcību jāveicina šo vērtību izpratne un ievērošana. Tāpat pedagogam ir jāaudzina Latvijas patrioti un jāstiprina piederība Latvijai, jāpilda citi pedagoga pienākumi. Minēto pienākumu izpilde arī apliecina pedagoga lojalitāti, un tā nav īpaši jāpierāda, pārliecināts IKVD.

Dienests uzsver, ka pedagogam ir būtiska loma izglītojamo motivēšanā un pozitīvas attieksmes veidošanā. Turklāt, pedagogam arī ārpus sava darba laika jāievēro pedagoga profesijai noteiktie ierobežojumi, jāpilda pedagoga pienākumi un jāievēro pedagoga profesionālās ētikas normas. IKVD uzsver, ka pedagoga paustais viedoklis un rīcība var būtiski ietekmēt izglītojamo attieksmi pret sabiedrībā notiekošiem procesiem.

IKVD skatījumā nelojalitāte Latvijai un tās Satversmei izpaužas kā apzināta rīcība vai apzināts rīcības trūkums, paužot neuzticību Latvijai un tās Satversmē nostiprinātajām pamatvērtībām.

"Līdz ar to ir nošķirama pedagoga nelojalitāte no, piemēram, pedagoga profesionālās kompetences trūkuma, pieļautajiem izglītības programmas īstenošanas prasību pārkāpumiem vai paustās kritikas pret Latvijas valdību, ko var vērtēt kā iespējamo pedagoga profesionālās ētikas normu neievērošanu, un piemērot disciplināro vai ētisko atbildību," vēstulē skaidro IKVD.

Līdz ar to IKVD uzsver, ka nav pieļaujams, ka pedagoga rīcība vai paustais viedoklis ir pretrunā ar Satversmē noteiktajām pamatvērtībām, necienot, noniecinot vai noliedzot Latviju kā neatkarīgu demokrātisku republiku, valsts suverēnās varas piederību Latvijas tautai, Latvijas valstisko neatkarību, Latvijas teritorijas nedalāmību, latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu un Latvijas valsts simbolus - karogu, himnu un ģerboni.

Tāpat jāraugās uz izglītības procesā izmantojām mācību metodēm un mācību līdzekļiem, pedagoga organizētiem vai atbalstītiem pasākumiem. Pedagogam jādarbojas arī saskaņā ar tā dēvētajām Audzināšanas vadlīnijām, kur aizliegts publiski noliegt, attaisnot, slavināt PSRS un nacistiskās Vācijas īstenoto genocīdu, noziegumus pret cilvēci, noziegumus pret mieru vai kara noziegumus pret Latviju un tās iedzīvotājiem vai rupji noniecināt, aicināt likvidēt Latvijas valstisko neatkarību un teritoriālo vienotību.

Ja IKVD rīcībā nonāks informācija par iespējamo pedagoga vai izglītības iestādes vadītāja nelojalitāti, katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli, vispusīgi un objektīvi, norāda dienestā. Tostarp iepazīstoties klātienē ar mācību un audzināšanas procesa norisi, ja nepieciešams vērojot pedagoga īstenotās mācību stundas, nodarbības, kā arī pieprasot skaidrojumu no izglītības iestādes dibinātāja, vadītāja, pedagoga. Var tik arī izvēti pedagoga mācību un audzināšanas procesā izmantojamie mācību līdzekļi, veikta izglītojamo, vecāku, pedagogu aptauja un iepazīšanās ar izglītības iestādes darbību reglamentējošiem dokumentiem, nepieciešamības gadījumā iesaistot citas atbildīgās institūcijas.

Tāpat gadījumā, ja izglītības iestādes vadītāja rīcībā ir informācija par iespējamo pedagoga nelojalitāti, viņam ir pienākums informēt IKVD, kam likumdevējs ir deleģējis tiesības veikt atbilstošu izvērtējumu, informē aģentūra LETA.

Ja IKVD konstatēs pedagoga vai izglītības iestādes vadītāja nelojalitāti, diskriminācijas un atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu vai pienākuma audzināt krietnus, godprātīgus cilvēkus - Latvijas patriotus nepildīšanu, ievērojot Izglītības likumā noteikto, darba devējam tiks pieprasīta darba tiesisko attiecību izbeigšana.

Dienestā atgādina, ka minētās personas varēs atsākt strādāt par pedagogu pēc viena gada no darba tiesisko attiecību izbeigšanās dienas.