PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

5811.jpeg
Foto: 12
Reaģējot uz Valsts kontroles veiktajā revīzijā par stipendiju piešķiršanas sistēmu profesionālās izglītības audzēkņiem konstatēto, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sola veikt precizējumus attiecīgajā normatīvajā regulējumā.

Ministrijā skaidroja, ka stipendiju minimālo apmēru un kārtību, kādā tās saņem, nosaka Ministru kabineta noteikumi, savukārt katrā profesionālās izglītības iestādē ir izstrādāts stipendiju piešķiršanas nolikums un apstiprināta stipendiju piešķiršanas komisija.

Stipendiju fonda aprēķināšanas sistēma veidota tā, lai pret visiem audzēkņiem pēc iespējas tiktu ievērots vienlīdzības princips, un stipendiju piešķiršanas sistēma ļauj identificēt katra konkrētā izglītojamā sasniegumus un vajadzības, kas atbilst Valsts kontroles ziņojumā norādītajam, ka stipendiju sistēmai ir jābūt bērnu interesēs un stipendijas visobjektīvāk var piešķirt pati izglītības iestāde. Noteikumi paredz, ka paaugstinātu stipendiju audzēkņiem piešķir, ņemot vērā mācību sasniegumus un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē, tāpēc stipendijas apmērs dažādiem audzēkņiem var būtiski atšķirties.

Ministrija piekrīt Valsts kontroles secinājumam, ka ārējos normatīvajos aktos nav skaidri noteikts stipendijas piešķiršanas mērķis, un apņemas veikt atbilstošus precizējumus, informē aģentūra LETA.

Ministrijas padotībā esošo izglītības iestāžu iekšējos noteikumos stipendijas piešķiršanas mērķis esot skaidri noteikts, akcentējot svarīgākās komponentes - mācību sasniegumus, jauniešu intelektuālo spēju attīstību un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. IZM uzsvēra, ka normatīvajā regulējumā nevar paredzēt visas salīdzināmās situācijas, it īpaši tās, kas attiecas uz aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē un izglītības pieejamību, kā arī sekmju novērtējumu.

"Piemēram, vienam audzēknim "6" var būt ļoti liels sasniegums, bet citam tas var būt būtisks sekmju kritums, tāpēc situāciju novērtēt vislabāk var tikai pati izglītības iestāde. Līdz ar to ministrija nepiekrīt revidentu secinājumam, ka trūkumi normatīvajā regulējumā par stipendiju piešķiršanas kārtību radījuši apstākļus, kuros par stipendiju piešķiršanu atbildīgie var brīvi rīkoties, nosakot stipendiju apmēru," norādīja IZM.

Ministrijā skaidroja, ka katrā izglītības iestādē ir izstrādāta stipendiju piešķiršanas kārtība, kurā noteikti stipendiju piešķiršanas principi, kas ir zināmi ikvienam audzēknim. Tādējādi tiek nodrošināts, ka vienādos tiesiskos lietas apstākļos izglītības iestāde pieņem līdzvērtīgus lēmumus.

Stipendiju mērķis ir motivēt un iedrošināt audzēkņus, pauda IZM. Pedagoģijā motivācija ir efektīva, ja to prasmīgi izmanto izglītības iestāde un pedagogi, kas zina un izprot savu audzēkņu vajadzības un ņem vērā visus viņu attīstībai un izglītības ieguvei būtiskos apstākļus. Līdz ar to centralizēta stipendiju piešķiršana ne tikai ierobežotu izglītības iestāžu autonomiju, bet negatīvi ietekmētu profesionālās izglītības programmu īstenošanu un nesekmētu sociālo iekļaušanu.

IZM piekrīt revīzijā konstatētajam, ka patlaban ir nepietiekami nodrošināta iekšējā kontrole par profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu datu savlaicīgu un pilnīgu ievadi Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), tajā skaitā par neattaisnotajiem mācību stundu kavējumiem. Lai to novērstu, IZM precizēs normatīvā akta prasību par datu ievades regularitāti un nodrošinās informatīvus seminārus un pārraudzības vizītes skolās.

Ņemot vērā Valsts kontroles revīzijā konstatētās nepilnības un izteiktos priekšlikumus, IZM pilnveidos normatīvos aktus, nosakot stipendijas piešķiršanas mērķi un precizējot stipendiju piešķiršanas kritērijus. Tāpat ministrija izstrādās regulējumu par kārtību, kādā profesionālās izglītības iestāde veic audzēkņu atskaitīšanu. Savukārt Profesionālās izglītības likumā tiks precizēti nosacījumi attiecībā uz atkārtotu vidējā līmeņa izglītības ieguvi, prioritāri nodrošinot iespējas profesionālās izglītības programmu vai to moduļu apguvei.

Kā ziņots, izglītības nozarē nav vienotas pieejas, kā profesionālās izglītības iestādes visiem izglītojamajiem nosaka stipendiju, turklāt tās piešķir, nenosakot pat minimālās prasības sekmēm un mācību apmeklējumam vai citiem kritērijiem, par revīzijā secināto aģentūru LETA informēja Valsts kontrole.

Faktiski pie ikmēneša stipendijas var tikt ikviens, kurš iestājies profesionālajā mācību iestādē, kaut arī to neapmeklē vai ir nesekmīgs. Savukārt tās apmērs drīzāk ir atkarīgs no izvēlētās izglītības iestādes un valsts budžetā pieejamajiem līdzekļiem, secinājuši revidenti.