PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

9357.jpeg
Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja
Šodien notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) seminārs Reformas Latvijas izglītības konkurētspējai, kurā piedalījās gandrīz 1000 pedagogu un skolu vadītāju no visas Latvijas.

Semināru apmeklēja arī E-klase, tāpēc piedāvājam īsu apkopojumu ar jaunumiem, kas tiks īstenoti jau šajā mācību gadā.

Finanses un pedagogu atalgojums

2012./2013. mācību gadā IZM piedāvās gan skaidru un detalizētu plānu pārejai uz valsts galvojuma jeb vaučeru sistēmu, gan plānu skolotāju atalgojuma tālākai palielināšanai.

Ar jauno mācību gadu par 10 % palielināsies visu Latvijas pedagogu zemākās algas likmes.

Pedagogiem, kuri ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes 4. pakāpi, tiks veikta piemaksa 8% apmērā, bet 5. pakāpi – piemaksa 12% apmērā no mēneša darba algas likmes.

Par 10 % palielināsies iestāžu vadītāju, viņu vietnieku mēneša darba algas likme, vadītāju atalgojuma skalu palielinot atkarībā no izglītojamo skaita.

Ministrija ir noteikusi tiesisko regulējumu vairāku pedagogu amatu slodzei un mēneša darba algas likmei – skolotājs mentors, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs, pirmsskolas metodiķis.

Aprēķinot finansējumu iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekāra, logopēda, psihologa, pedagoga palīga, speciālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta) darba samaksai, atalgojums nepārsniegs 15% no mērķdotācijas.

Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība drīkstēs izlietot ne vairāk kā 12% no mērķdotācijas, bet atbalsta personāla darba samaksas daļai no kopējās mērķdotācijas netiks noteikti ierobežojumi, lai maksimāli nodrošinātu atbalstu izglītojamajiem.

Ir precizēta norma par finansējuma aprēķināšanu skolotāju darba samaksai uz vienu izglītojamo (gadā) profesionālās izglītības kompetenču centros.

Skolu autonomija

Būtiski tiek samazināts birokrātiskais slogs – atcelts mācību priekšmetu tematiskais plānojums un ierobežojums skolotājiem strādāt dažādās izglītības pakāpēs.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) tiek pārveidots par atbalsta dienestu skolām un skolotājiem, ļaujot skolām lielākā mērā pārvaldīt sevi un pašorganizēties. Skolu padomes iegūst lielākas lēmējvaras tiesības.

Apstiprināšanai Ministru kabinetā IKVD vadītāja amatam ministrs R. Ķīlis tuvākajā laikā virzīs Izglītības departamenta direktora vietnieci vispārējās izglītības jomā Initu Juhneviču.

Mācību līdzekļi

Šā mācību gada laikā IZM ieviesīs digitālās alternatīvas visos mācību priekšmetos, nodrošinot to bezmaksas lietojumu.

Jau šoruden (oktobra otrajā pusē finansējumam jāienāk pašvaldībās) par 258 902 latu tiek palielināta mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei, kopā 2012. gadā sastādot 3 latus vienam bērnam. No 2013. gada valsts budžeta līdzekļiem valdība turpinās palielināt finansējumu mācību literatūras iegādei, nodrošinot 7 latus vienam bērnam un sasniedzot 2007. gada līmeni.

Līdz 2012. gada beigām plānots veikt grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr. 97, nosakot finansējumu ne tikai mācību literatūras iegādei, bet arī pārējiem mācību līdzekļiem.

Pirmsskolas izglītība

Pirmsskolas izglītības iestādēm tiek noņemti mācību satura ierobežojumi.

Saskaņā ar noteikumiem par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām (apstiprināti MK 31.07.2012.) ir veiktas būtiskas izmaiņas pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu paraugos:

  • paplašinot latviešu valodas apguves iespējas;
  • īstenojot virzību no valsts valodas mācīšanas uz valsts valodas apguvi, tajā skaitā akcentējot atbalstošu vidi valsts valodas apguvei, ikdienas saskarsmi;
  • plānojot rotaļnodarbības ar integrētu mācību saturu pa izglītības jomām un bērnu patstāvīgo darbību visas dienas garumā;
  • palielinot latviešu valodas rotaļnodarbību skaitu nedēļā no divām līdz piecām rotaļnodarbībām bērniem no piecu gadu vecuma.

Profesionālā izglītība

Līdz 2012. gada 31. decembrim pašvaldības noslēgs savu izvēli – pārņemt profesionālās izglītības iestādes savā īpašumā vai nodot tās industrijai.

Profesionālās izglītības centros tiks ieviests karjeras atbalsta konsultāciju pakalpojums.

Mācību saturs

2012./2013. mācību gadā mācību priekšmetus Latvijas vēsture un Pasaules vēsture atsevišķi apgūs 6. un 7. klases skolēni.

Eksāmens svešvalodā notiks martā. Eksāmenu varēs nekārtot tie skolēni, kuri jau nokārtojuši citu kvalificētu eksāmenu angļu, vācu vai franču valodā.

Svešvalodu centralizēto eksāmenu rezultātus izteiks B1, B2 vai C1 valodas prasmes līmenī atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām par valodas prasmes līmeņiem un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu apguvei. Izglītojamajiem, kas nesasniegs B1, B2 vai C1 valodas prasmes līmeņus, vērtējums tiks izteikts procentuālā novērtējumā.

Izglītojamā sniegums centralizētajā eksāmenā tiks izteikts tikai procentuālā novērtējumā. Uz sertifikāta būs norādīts iegūtais kopīgais procentuālais vērtējums, kā arī katras eksāmena daļas procentuālais vērtējums.