4. aktivitāte – prototipa validēšana, aktīvi turpinās

1.            Sistēmā izveidoti skolotāja un skolēna testa profili, izveidoto diagnosticējošo darbu un tajos ietverto testelementu pārbaudei.

2.            Veikta tekstpratības darba testelementu modificēšana un indikatoru precizēšana atbilstoši pirmajā sistēmas testēšanas fāzē identificētajām nepilnībām.

3.            Veikta modificēto rēķinpratības darbu aprobācija Jelgavas Valsts ģimnāzijā, lai fiksētu nepieciešamos uzlabojumus sistēmā un iegūtu datus atgriezeniskās saites precizēšanai.

4.            Uzsākta atgriezeniskās saites algoritma precizēšana, modelējot dažādus atgriezeniskās saites gadījumus.

5.            Uzsākts modificētā tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācija Tukuma 2.vidusskolā.

5. aktivitātes ietvaros turpinās dalība konferencēs

1.            Apstiprināta raksta publicēšana un dalība starptautiskā konferencē par pētījuma rezultātiem CSEDU 2023 (International Conference on Computer Supported Education) konferencei “15th International Conference on Computer Supported Education” Prāgā, Čehija. Raksta tēma “Towards a development of automated feedback and diagnostic assessment system in support of literacy teaching and learning”.

2.            Dalība Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences "Dabaszinātņu didaktikas" sekcijā 2023. gada 1. februārī ar ziņojumu par pētījuma rezultātiem. Prezentācijas tēma “Rēķinpratības prasmju diagnosticēšanas iespējas mācību procesā”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.