Seminārs «Kā mācīt STEM mācību priekšmetus. Dalāmies pieredzē» notiks tiešsaistes platformā Zoom no plkst. 17.00 līdz 19.00. Tajā aicināti piedalīties matemātikas, fizikas, ķīmijas, dabaszinātņu un datorikas skolotāji.

Pieteikšanās semināram, aizpildot anketu.

Seminārā ar redzējumu dalīsies gan Valsts izglītības satura centra un projekta «Skola 2030» pārstāvji, gan RTU profesori un mācībspēki. Savu pieredzi atklās arī fizikas un datorikas skolotāji no Babītes vidusskolas.

Skolotāji tiks iepazīstināti ar atbalsta instrumentiem, kādus RTU jau šobrīd piedāvā vidusskolēniem un izglītības iestādēm, piemēram, sagatavošanas kursus un iespēju padziļināti apgūt eksaktos priekšmetus, izmantojot RTU laboratorijas un mācībspēku atbalstu. Tā RTU veicina kvalitatīvu un visiem pieejamu, uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu, eksakto priekšmetu mācīšanu.

RTU mācībspēki iezīmēs arī to, kāda zināšanas un prasmes vidusskolu absolventiem ir vitāli nepieciešamas, lai organiski iekļauties studiju procesā matemātikā, datorikā, ķīmijā un sasniegtu augstus rezultātus.

Seminārā skolotāji būs aicināt brīvi diskutēt, paust savu redzējumi un iezīmēt izaicinājumus, kas jāpārvar, lai vairotu jauniešu interesi un zināšanas STEM jomās. Apzinoties tautsaimniecības izaicinājumus, arvien straujāk attīstoties tehnoloģijām, RTU jau gadiem mērķtiecīgi īsteno dažādas aktivitātes, kas vērstas uz šī mērķa sasniegšanu. Izzinot vidusskolēnu un skolotāju vajadzības, tiek piedāvāti arvien jauni atbalsta instrumenti. Šobrīd RTU attīsta jaunu iniciatīvu – veido tiešsaistes forumu, kas kalpos kā platforma STEM priekšmetu skolotājiem informācijas un pieredzes apmaiņai, un būs materiālu krātuve nepārtrauktai mācību procesa pilnveidošanai.

Seminārs «Kā mācīt STEM mācību priekšmetus. Dalāmies pieredzē» tiek rīkots RTU Bērnu un jauniešu universitātes projektā «Phereclos». Starptautiskā projekta (ES pētniecības un inovācijas programmas «Apvārsnis 2020» projekts, granta līgumu Nr. 824630) mērķis ir veicināt atvērtās skolas kultūru, STEM izglītības pieejamību un jauniešu iesaisti zinātnē.

RTU Bērnu un jauniešu universitāte ir licencēts izglītojošu nodarbību cikls, kura mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par zinātni un tehnoloģijām, kā arī atklāt viņiem nākotnes studiju un karjeras iespējas inženierzinātņu jomās.