PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 30. maijs

Lolita, Vitolds

6223.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Līdz 2018./2019.mācību gada beigām projektā par profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu dalību darba vidē balstītās (DVB) mācībās un mācību praksēs uzņēmumos aktīvi iesaistījušās 38 profesionālās izglītības iestādes un 1824 uzņēmumi, no kuriem 329 īsteno DVB mācības, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais informatīvais ziņojums par DVB mācībām.

Lai izanalizētu DVB mācību sistēmas ieviešanu un attīstību Latvijā un sniegtu priekšlikumus šī procesa pilnveidei, IZM sagatavojusi informatīvo ziņojumu, kas otrdien izskatīts valdībā.

DVB mācības ir jauna pieeja profesionālās izglītības sistēmā Latvijā un augsta līmeņa Eiropas Savienības profesionālās izglītības prioritāte. DVB mācības paredz uzņēmēja aktīvu iesaisti profesionālās izglītības programmas īstenošanā, kad daļa izglītības programmas tiek īstenota uzņēmumā. Šāda darba devēju līdzdalība palīdz sagatavot darba tirgum atbilstošus speciālistus, audzēkņiem apgūstot profesiju prasmes ātri mainīgajā ekonomikas vidē un darba tirgū.

Informatīvajā ziņojumā izvērtēta DVB mācību sistēmas ieviešanas gaita Latvijā, tajā skaitā tiesiskais ietvars to īstenošanai. Ziņojuma centrālais jautājums ir analīze par Eiropas Sociālā fonda projekta "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" vidusposma izvērtējumu - projektā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu, to audzēkņu un uzņēmumu dalība, ieguvumi un turpmākie izaicinājumi. Ziņojumā sniegta informācija arī par informatīvajiem un atbalsta pasākumiem DBV mācību attīstības veicināšanai Latvijā un Latvijas pieredzes popularizēšanai.

2013.gadā IZM bez valsts finansējuma sāka DVB mācību īstenošanas pilotprojektu, kurā pēc brīvprātības principa iesaistījās sešas profesionālās izglītības iestādes un to sadarbības partneri - darba devēji. Laika posmā no 2013.gada līdz 2016.gadam tika izstrādāti un pieņemti tiesību akti, kas regulē DVB mācību īstenošanu valstī, sagatavoti arī vairāki atbalsta un metodiskie materiāli.

Kopš 2014.gada IZM ir īstenojusi daudzus informatīvus un konsultatīvus pasākumus. 2016. un 2017.gadā notika plašas informatīvas kampaņas par DVB mācībām dažādām mērķa grupām, kā arī īstenoti vairāki ES un citu institūciju finansēti projekti DVB mācību jomā.

Īstenojot darba vidē balstītas mācības, nepieciešama visu iesaistīto pušu izpratne, atbilstoši resursi un motivācija šīs sistēmas optimālai ieviešanai un pilnveidei. 2017.gada 27.janvārī Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sāka īstenot projektu "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”.

Pirmajā īstenošanas gadā DVB mācībās tika iesaistīti 300 audzēkņu, bet 2018.gadā - jau 1199 audzēkņi. Sākoties regulāram un intensīvam darbam, strauji pieauga DVB mācību formā pielāgoto izglītības programmu skaits. Līdz 2018./19.mācību gada beigām projektā aktīvi iesaistījušās 38 profesionālās izglītības iestādes. No tām 34 izglītības iestādes iesaistījušas savus audzēkņus mācību praksēs, un 20 - DVB mācībās. Lielāko kopējo iesaistes reižu skaitu sasnieguši Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums (629 audzēkņi), Rīgas Valsts tehnikums (364) un Ogres tehnikums (352), informē aģentūra LETA.

Saskaņā ar LDDK sniegto informāciju, DVB mācības īsteno 329 uzņēmumi, no kuriem 75% ir mikro un mazie uzņēmumi. Lai DVB mācību īstenošanā motivētu iesaistīties arī Latvijas lielos uzņēmumus, nepieciešams aktīvāk sadarboties ar nozaru ekspertu padomēm un Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru, skaidrojot projekta sniegtās iespējas un ieguvumus visām iesaistītajām pusēm. Pagaidām DVB mācību īstenošanā iesaistīto lielo uzņēmumu skaits ir neliels - tikai 8,4%.

Tā kā Ekonomikas ministrija prognozē nepietiekamu darbaspēka piedāvājumu gandrīz visās profesionālās izglītības tematiskajās grupās, projekts kopumā risina paredzamo darbaspēka trūkuma problēmu lielākajā daļā aptverto nozaru. Taču jo īpaši nepieciešams veicināt DVB mācības tajās nozarēs, kurās atbilstoši EM prognozēm nākotnē sagaidāms lielākais nodarbinātības pieaugums, piemēram, inženierzinātņu, būvniecības un IT jomās.

IZM veiktā aptauja liecina, ka gan uzņēmēji, gan jaunieši un profesionālās izglītības iestādes kopumā pozitīvi vērtē līdzšinējo iesaisti DVB mācībās, vienlaikus norādot uz nepieciešamajiem uzlabojumiem šo mācību sekmīgai ieviešanai valstī. Uzņēmumi, kuri īsteno DVB mācības, kā lielāko ieguvumu visbiežāk min iespēju iesaistīties mācību procesā un sagatavot kvalificētus darbiniekus savam uzņēmumam. Tāpat augstu tiek novērtēta pozitīva uzņēmuma tēla veidošana, kam seko trešais lielākais ieguvums - iespēja saņemt finansējumu no ESF projekta.

Arī audzēkņi uzskata DVB mācības par vērtīgu pieeju mācību procesā profesijas apguvei, taču īpaši akcentē mācību laikā gūtās sociālās iemaņas. Jaunieši uzsver, ka tieši uzņēmuma sociālā vide un tur iegūstamās sociālās prasmes ir spēcīgs motivējošs faktors dalībai DVB mācībās.

Profesionālās izglītības iestādes pozitīvi novērtē DVB mācību sniegtās iespējas un jauniešu ieinteresētību iesaistīties, tomēr ir jāturpina darbs, veicinot izglītības iestāžu ieinteresētību un atbilstošu motivējošu faktoru ieviešanu. Profesionālās izglītības iestādes augstu vērtē sadarbību ar reģionālajiem koordinatoriem, nozares ekspertu padomi un nozaru asociācijām, bet vēlētos aktīvāku sadarbību ar pašvaldībām.

Izmantojot Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), IZM ir nodrošinājusi sistēmisku pieeju datu ieguvei, uzkrāšanai un analīzei par DVB mācībās iesaistītajām izglītības iestādēm, izglītojamajiem un profesionālās izglītības programmām. Ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu turpina darbu pie DVB mācību īstenošanas kvalitātes monitoringa, lai ilgtermiņā nodrošinātu kvalitatīvu DVB mācību ieviešanu un īstenošanu.