PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 22. jūnijs

Laimdots, Laimiņš, Ludmila

Turpinās darbs pie projekta "IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei"
Turpinās darbs pie projekta "IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei"
Foto: pexels
ERAF projekta “IT atbalsta sistēmas prototips atgriezeniskās saites sniegšanai skolēnu snieguma uzlabošanai tekstpratības un rēķinpratības apguvei” īstenošana turpinās.

1.darbības ietvaros paveiktais:

1.            Uzsākta zinātniskās literatūras un līdzīgu pētījumu iepriekšējās pieredzes apkopošana par vērtēšanas darbu, t.sk., diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības izvērtēšanas iespējām.

2.            Papildināts zinātniskās literatūras analīzes apkopojums par dažādu līmeņu atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skolas darbības efektivitātes uzlabošanā ar padziļinātu praktisko piemēru (dažādu valstu izglītības pārvaldes institūciju un privāto uzņēmumu izveidoto rīku piedāvātie piemēri) izvērtējumu.

3.            Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras analīze par skolēniem un skolotājiem aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu. Uzsākts darbs pie vairāku līmeņu (skolas vadība, skolotājs, skolēns) atgriezeniskās saites sniegšanas modeļa izstrādes un efektīvākā risinājuma izvērtēšanas.

4.            Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas efektivitātes uzlabošanai un to izmantošanas iespējām praksē.

5.            Precizēti tekstpratības un reķinpratības diagnosticējošo darbu trīsdimensionālie ietvari.

6.            Pabeigta tekstpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1. pilotversijas aprobācija 4 izglītības iestādēs, kopā iesaistot 317 skolēnus un 9 skolotājus. Pabeigta rēķinpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.pilotversijas aprobācija.

7.            Sagatavoti 3 tekstpratības diagnosticējošā darba 1.pilotversijas pārskati.

2.darbības aktivitātes:

Turpinās IOT sistēmas projektēšana, noslēdzot dažu galvenos elementus. Pēc lietotāju saskarnes risinājuma (Geogebra) izvēles ir nostiprināta sadarbība ar to:

  • noslēgts sadarbības līgums starp “E-klasi” un “International Geogebra Institute” par mācību platformas izmantošanu;
  • izvēlēts labākais risinājums jautājumu (sīklietotņu) glabāšanai, kura notiks izstrādājamajā IT sistēmā  Base64 formātā;
  • izstrādāts uzmetums prasībām sīklietotņu izveidei Geogebra, kā arī nosacījumi, kā var pārbaudīt, vai izstrādātās sīklietotnes atbildīs izstrādājamajai IT sistēmai.

Tiek turpināts attīstīt visu darbplūsmu aprakstu, ir uzzīmēti lietotāja ceļš un ekrānu skices jautājumu (sīklietotņu) sasaistei starp Geogebra un izstrādājamo IT sistēmu.

Tika testēts, vai var izstrādāt algoritmu, kurš var automātiski klasificēt tekstpratības uzdevumus ar atvērtajām. Testa laikā ir gūts apstiprinājums, ka, balstoties uz marķētiem datiem jeb skolotāju iepriekš labotām atbildēm, var izveidot mašīnmācīšanās algoritmu, kurš ar 90% precizitāti nosaka, vai uz jautājumu ierakstītā atbilde ir uzskatāma par pareizu vai nepareizu. Balstoties uz šo testu, ir izveidota darbplūsma algoritmu izstrādei un atjaunošanai, kā arī veiktas korekcijas IT sistēmas projektā, jo tur ir jāparedz datu apmaiņa ar mašīnmācīšanās algoritmiem.

5.darbības ietvaros:

1.            Novadīta viena fokusa grupas diskusija (07.06.2021) ar izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem par skolas darbības un efektivitātes uzlabošanas vajadzībām aktuālas atgriezeniskās saites formu, apjomu un saturu. Fokusa grupas diskusijā piedalījās Valmieras Valsts ģimnāzijas, Liepājas 6.vidusskolas un Liepājas 15.vidusskolas vadības pārstāvji, skolu direktori un viņu vietnieki.

2.            Sagatavots un iesniegts viena raksta pieteikums ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation) konferencei, kura plānota no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija.

3.            Uzsākta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.

 

Papildus informācija:

Dace Namsone, projekta zinātniskā vadītāja, [email protected]

Laine Blūma, projekta administratīvā vadītāja, [email protected]