1. Sagatavots zinātniskās literatūras un līdzīgu pētījumu iepriekšējās pieredzes pārskats par vērtēšanas darbu, t.sk., diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības izvērtēšanas iespējām, nosakot optimālās datu analīzes pieejas tekstpratības un rēķinpratības diagnosticējošo darbu validitātes un uzticamības uzlabošanas nolūkos.

2.  Sagatavots zinātniskās literatūras analīzes par skolēniem, skolotājiem un skolas vadībai aktuālas atgriezeniskās saites formu un saturu pārskats. Turpināts darbs pie vairāku līmeņu (skolas vadība, skolotājs, skolēns) atgriezeniskās saites sniegšanas modeļa izstrādes un efektīvākā risinājuma izvērtēšanas.

3. Izmantojot zinātniskās literatūras analīzes apkopojumu par dažādu līmeņu atgriezeniskās saites sniegšanas nozīmi skolas darbības efektivitātes uzlabošanā uzsākta atgriezeniskās saites modelēšana IT sistēmas vajadzībām. Sagatavots atgriezeniskās saites modelis, kurā ir iespējams individuāliem skolēniem pēc darbu izpildes piešķirt atbilstošus apguves līmeņus, grupēt skolēnus pēc apguves līmeņiem.

4.  Precizēti tekstpratības un reķinpratības diagnosticējošo darbu trīsdimensionālie ietvari (konceptuālie modeļi) izmantojot aprobācijas laikā iegūtās skolēnu atbildes. Abu diagnosticējošo darbu trīsdimensionālos ietvarus plānots izmantot datu analīzes vajazībām, atgriezeniskās saites konstruēšanai un citos mācību priekšmetos  paredzēto diagnosticējošo darbu izveidošanai.

5.  Izmantojot zinātniskajā literatūrā aprakstīto pieredzi un precizēto diagnosticējošo darbu trīsdimensionālo ietvaru, sadarbojoties ar IT arhitektu, sagatavots datu struktūras modeļa prototips, kuru paredzēts izmantot IT sistēmas izveidošanai.

6. Turpināta padziļināta zinātniskās literatūras apkopošana un aktuālu teorētisko modeļu analīze par datos balstītu lēmumu pieņemšanu skolas effektivitātes uzlabošanai un to izmantošanas iespējām praksē.

7.  Pabeigta rēķinpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.pilotversijas aprobācija rezultātu analīze, veicot satura un konstrukta validāciju, ticamības aprēķināšanu un diskriminācijas indeksa aprēķināšanu.

8.  Pabeigta tekstpratības diagnosticējošā darba 7.klasei 1.piltoversijas aprobācija, apkopotas aprobācijas laikā iegūtās skolēnu atbildes, apstrādātās kodējot atbilstoši datu analīzes vajadzībām.

Kopā ar LU sadarbības partneri SIA “Izglītības sistēmas” turpinās 2.darbības īstenošana:

Turpinās IT sistēmas projektēšana. Ir izveidotas un skaņotas visas galvenās darbplūsmas ar visām vizualizācijas skicēm:

1.  rēķinpratības un tekdstpratības uzdevumu ievade un pārbaude. Darbplūsmā ir paredzēts arī jauktā tipa uzdevumi, kas satur gan skaitliska tipa indikatorus, gan teksta tipa indikatorus.

2.  uzdevumu izsūtīšana, aizpildes statusa apskatīšana;

3.  atgriezeniskās saites saņemšanai izglītojamajam un pasniedzējam.

Ir pārbaudīta iespēja realizēt uzdevumu ievades darbplūsmu, pieslēdzoties Geogebra sistēmai:

·         Var nolasīt atslēgas atbilstību

·         Var noteikt lauka tipus (skaitlisks vai teksta);

·         Var nolasīt vērtību no lauka

·         Var saglabāt uzdevumu IT sistēmas prototipā

Lai pārbaudītu, vai rīkā varēs tehniski izveidot iespēju pasniedzējam saņemt atgriezenisko saiti ne tikai par katru skolēnu vai visu klasi, bet arī pa skolēnu grupām, tika izveidota un pārbaudīta darbplūsma uz desmit dažādu klašu datiem. Darbplūsmas ietvaros klasēs tika statistiski aprēķinātas vairākas skolēnu grupas, balstoties uz skolēnu sniegto atbilžu līdzību. Grupu skaitu un profilu noteica klasterizācijas algoritmi, balstoties uz tajos iebūvēto funkcionalitāti. Tika testēti vairāki algoritmi, izvēloties vienu (AffinityPropagation). Iegūtie rezultāti tika nodoti institūtam to lietderības izvērtēšanai un ieskatam kā varētu veidot atgriezenisko saiti grupu līmenī.

Turpinās darbs pie indikatoru kritēriju saraksta un struktūra izveides. Indikatori ir mazākais elements, kurš raksturo uzdevuma mērķi un atbildes interpretāciju atgriezeniskai saitei. Kritēriju sarakstam un struktūrai jau ir veikti vairāki saskaņošanas posmi. Noslēdzoties šim darbam, tiks uzsākti apjomīgāki IT sistēmas programmēšanas darbi.

Notikušas arī vairākas projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātes:

1. Novadīts viens seminārs (25.08.2021) ar Valmieras novada izglītības iestāžu vadības pārstāvjiem par skolas darbības un efektivitātes uzlabošanas vajadzībām aktuālas atgriezeniskās saites formu, apjomu un saturu. Semināra laikā aplūkoti pētnieku apstrādātie dati un to dažādie šķērsgriezumi, kurus plānots piedāvāt skolām potenciālās IT sistēmas gadījumā.

2. Sagatavota un iesniegta publikācija “Development and validation of diagnostic assessment instrument for numeracy skills in 7th grade” ICERI (International Conference of Education, Research and Innovation), kur plānots iekļaut konferences tēžu krājumā. Konference plānota no 8.-10. novembrim Seviļā, Spānija. Rakstā plānots atspoguļot rēķinpratības diagnosticējošā darba aprobācijas procesu un darba validitātes/uzticamības izvērtēšanas un uzlabošanas iespējas.

3. Uzstāšanās EARLI (The European Association for Research on Learning and Instruction), Zviedrija, Stokholma 23.-27.augusts tiešsaistes konferencē ar rakstu “Using student achievement data for decision making to improve school effectiveness”.

4. Turpināta zinātniskā raksta sagatavošana par tekstpratības diagnosticējošā darba aprobācijas un datu validitātes/uzticamības uzlabošanas rezultātiem, kuru plānots iesniegt žurnālā “Studies in Educational Evaluation”.

 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" ietvaros.

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.augustam, kopējās izmaksas - 645 893,75 EUR.