PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

8015.jpeg
Foto: arnoaltix / 123RF
Tā kā bērni mūsdienās aktīvi izmanto dažādas viedierīces, vecāki internetā sākuši diskutēt par skolēnu mājas darba uzdevumu izpildes prasībām.

Portāla Cālis.lv forumā izvērsušās asas diskusijas par to, vai pašiem mazākajiem skolēniem uzdotie darbi, kas jāpilda mājās, būtu jāiesniedz datorrakstā, jāizmanto PowerPoint prezentācijas un citas programmas, ja skolotājs to pieprasa.

Tikmēr citi diskusijas dalībnieki atzinuši, ka – tieši pretēji - drīzāk būtu nepieciešams sekmēt bērnu informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes, kas joprojām esot zemā līmenī.

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) informē, ka prasība 2.klases skolēniem mājas darba uzdevumu iesniegt datorrakstā nav samērīga, jo saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem mācību priekšmets "Informātika" tiek mācīts, sākot no 5.klases.

Tāpat saskaņā ar Izglītības likuma normām vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākums ir savu materiālo iespēju robežās nodrošināt bērna izglītošanai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus. Turklāt datora un printera neesamība nevar būt par pamatu izglītības ieguves liegumam vai attiecīgajam vērtējumam. Papildus tam, izvirzot šādas prasības izglītojamiem, izglītības iestādei būtībā būtu pienākums nodrošināt ar attiecīgu tehniku, t.i., attiecīgi šo uzdevumu veikt izglītības iestādē ar tās tehnisko nodrošinājumu, kā arī sagatavot izglītojamos šī uzdevuma veikšanai, raksta portāls Cālis.lv.

Neskatoties uz norūpējušos vecāku bažām par skolēnu laika pavadīšanu pie datora, jāņem vērā pagājušā gada nogalē Eiropas Komisijas (EK) publicētajā ziņojumā teiktais, ka viena no visnopietnākajām problēmām Eiropas skolās ir skolēnu vājās digitālās prasmes. Speciālisti norādījuši, ka pēc diviem līdz trīs gadiem izglītojošas datorspēles, kā arī reālās un virtuālās vides kombinēšana būs mācīšanas neatņemama sastāvdaļa.

Savukārt Eiropas Savienības izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu paudusi, ka “Eiropai ir jādara vairāk, ja gribam, lai jaunā paaudze būtu sagatavota gaidāmajai darba dzīvei”. 

E- klase jau informēja, ka vairāku valstu valdības izveidojušas dažādus izglītības sistēmu projektus, kas jau sākumskolu mācību programmās ievieš datorprogrammēšanu. Lielbritānijā programmēšanu bērni apgūst jau no piecu gadu vecuma.