Ir sagatavots un iesniegts Centrālajā finanšu un līguma aģentūrā vidusposma pārskats par projekta laikā veiktajām pētniecības darbībām un rezultātiem.

Ir pilnībā noslēdzies darbs pie risinājuma metožu izstrādes, kas sevī ietver mašīnmācības modeļu izstrādi, kā arī topoloģiskās modelēšanas pieeju un labo IKT pārvaldības prakšu formalizēšanu. Tiek turpināts darbs pie paša risinājuma prototipa izstrādes, kas sevī ietver sistēmas lietotāja saskarnes un aizmugursistēmas API integrāciju atbilstoši iepriekš definētajai arhitektūrai.

Projekta kopējās izmaksas: 668 883,95 EUR no tām plānotais ERAF atbalsts 465 752,95 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 30.06.2023.