PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

Eiropas grāds – diploms, ko automātiski atzīs visā ES
Eiropas grāds – diploms, ko automātiski atzīs visā ES
Foto: SHUTTERSTOCK

Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā ir viena no pamatvērtībām, kas jo īpaši svarīga jauniešiem. Tā dod viņiem personīgās, izglītības un profesionālās izaugsmes iespējas jebkur Eiropā. Taču pašlaik akadēmiskie diplomi netiek automātiski atzīti visā ES.  Eiropas Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu par vienotu augstākās izglītības grādu. Tiklīdz par to vienosies Eiropas Parlaments un ES Padome, Eiropas valstu universitātes varētu sākt izsniegt kopīgos Eiropas grādus gan bakalaura, gan maģistra, gan zinātņu doktora grāda līmenī.

Pašlaik diplomu starptautiskā atzīšana nereti ir grūts vai teju neiespējams uzdevums. Akadēmiskie diplomi netiek automātiski atzīti visā ES. Ja vēlaties turpināt studijas vai strādāt savā profesijā citā ES valstī, iespējams, diploms būs jāpielīdzina vai jāatzīst attiecīgajā valstī, saskaņā ar valsts (vai citreiz pat noteikta reģiona) likumdošanu.

Marta studēja Latvijā, bet pēc tam profesionālā karjera viņu aizveda uz Franciju. Tur viņa izvēlējās iegūt papildus izglītību. Tomēr tam bija nepieciešams veikt esošā fizioterapeita diploma pielīdzināšanas procedūru – tulkot diplomu un tā pielikumu, prakses darbu aprakstus franču valodā (notariāli apstiprināti tulkojumi). Viņa savus kvalifikācijas pielīdzināšanu veica ar Eiropas profesionālās kartes (EPC) procedūras starpniecību. Tā ir elektroniska procedūra noteiktu profesionālo kvalifikāciju atzīšanai citās ES valstīs. Šī procedūra ir tādām reglamentētām profesijām kā  vispārējās aprūpes māsa, farmaceits, fizioterapeits, kalnu gids un nekustamā īpašuma aģents.

Reizēm attiecīgā (uzņemošā) valsts var pieprasīt veikt zināšanu pārbaudi vai adaptācijas praksi. Tas notiek tikai gadījumos, ja iestādes uzskata, ka jūsu izglītība, apmācība un profesionālā pieredze neatbilst noteiktās valsts standartiem. Kad kvalifikācijas atzīšana ir veikta, potenciālais darba devējs vai profesionālās organizācijas var pārbaudīt EPC derīgumu īpašā reģistrā. 

Jauns solis Eiropas integrācijā

Eiropas grāds novērsīs pašreizējos juridiskos un administratīvos šķēršļus universitāšu pārrobežu sadarbībai un bakalaura, maģistra un doktora grādu atzīšanai ārvalstīs, kopīgu konkurētspējīgu programmu izveidei. Tas ne tikai veicinās starptautisku pārrobežu sadarbību, bet arī jauniešu un mācību mobilitāti Eiropā. Studentiem tas nozīmēs plašākas un labākas iespējas, atvieglotāku mācību un pieteikšanās procesu, diplomu atzīšanu pēc studijām.Tas sekmēs arī absolventu nodarbinātību pēc studijām – iespējas atrast labu darbu, jo šāds Eiropas grāds būs starptautiski atzīta izglītība.

Eiropas grāds ir  nākamais nozīmīgais Eiropas līmeņa sadarbības un vienotības projekts pēc ES vienotā tirgus, Šengenas zonas, “Erasmus” un eiro. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Margaritis Shins ir “pārliecināts”, ka Eiropas grāds ir “nākamā lielā lieta”, kas ES iedzīvotājiem padarīs taustāmus Eiropas integrācijas ieguvumus. 

Kas piešķirs Eiropas grādu

Eiropas grādu kopīgi piešķirtu dažādas Eiropas universitātes, piemēram, pirmais studiju gads universitātē Latvijā, pēc tam – citas dalībvalsts universitātē, pēc tam studiju turpināšana Latvijā vai vēl kādā citā valstī, bet studiju noslēgumā kopīgs diploms un Eiropas grāds. Eiropas grādu varētu piešķirt arī augstāko izglītības iestāžu jaundibinātas apvienības, kas veido jaunas starpiestāžu un starpvalstu programmas. Dalība tajā būtu brīvprātīga, bet balstīta uz kritērijiem, par kuriem ir vienošanās Eiropas līmenī.

Pašlaik izglītības joma ir dalībvalstu kompetencē, jo augstākās izglītības sistēmas Eiropā ir ļoti atšķirīgas. Tāpēc Eiropas Komisija ierosina šādu vienoto Eiropas grādu veidot pakāpeniski jau no 2025. gada “Erasmus+” programmas ietvaros ar projektu “Eiropas grāda iegūšanas ceļš”.

Beniluksa valstīs jau atzīst mūsu diplomus

Lai gan vienots Eiropas grāds vēl ir tikai nākotne un pašlaik Latvijas augstākās izglītības diplomi netiek automātiski atzīti visā Eiropā, 2024. gada 1. maijā spēkā stājies līgums par diplomu automātisku atzīšanu starp Baltijas un Beniluksa valstīm.  Beniluksa valstis jau 2015. gadā bija sākušas automātiski atzīt noteiktus diplomus, un Baltijas valstis bija izveidojušas līdzīgu sistēmu.

Līgums garantē, ka ikvienam, kurš kādā no Baltijas vai Beniluksa valstīm iegūst augstākās izglītības diplomu, ir nodrošināts, ka viņa diploma līmenis jeb kvalifikācija tiek automātiski atzīta pārējās līguma parakstītājvalstīs. Absolventi vairs nesaskarsies ar ilgstošām un dārgām diplomu atzīšanas procedūrām.

Baltijas un Beniluksa valstis aicina arī citas Eiropas dalībvalstis pievienoties šai iniciatīvai, lai izveidotu iekļaujošu Eiropas augstākās izglītības telpu, kurā ir brīva talantu un zināšanu mobilitāte.

Augstskolu diploma automātiskā atzīšana, kas jau stājusies spēkā starp Baltijas un Beniluksa valstīm, no 2025. gada pakāpeniski īstenosies visā Eiropas Savienībā.

Līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, izmantojot Eiropas Parlamenta dotāciju programmu komunikācijas jomā. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autoru personīgos uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne Eiropas Parlaments nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Reklāmraksts