Konkursā pieejamais finansējums ir 43 000,00 eiro, savukārt vienam projektam maksimāli pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 7000,00 eiro. Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai, kapacitātes stiprināšanai un aktivitāšu īstenošanai, sekmējot Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam rīcības virzienos noteikto pasākumu īstenošanu un sasniedzot pasākumos noteiktos rezultatīvos rādītājus: 1) attīstīt jauniešu pilsonisko kompetenci, t.sk. stiprinātu piederības sajūtu Latvijai un Eiropai, demokrātisko vērtību cieņu; 2) sekmēt jauniešu, tajā skaitā lauku jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām aktīvo pilsonisko un politisko līdzdalību, tajā skaitā iesaisti nevalstisko organizāciju, jauniešu domju un politisko partiju aktivitātēs un pamatdarbībā, kā arī brīvprātīgā darba veikšanā.

Projekta mērķgrupa ir jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām un jaunieši, kuri iepriekš nav iesaistījušies jaunatnes organizācijās vai to aktivitātēs, kā arī projekta administrēšanā iesaistītais personāls un projektā īstenošanā iesaistītie darbā ar jaunatni veicēji.

Projekta iesniegumu konkursam var iesniegt jaunatnes organizācijas, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un 12. panta otrajā daļā noteiktajam un kurai nav piešķirts finansējums projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” ietvaros.

Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 30. augusts (ieskaitot). Projekta pieteikumu dokumentus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta veidā, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām, jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” nolikums un citi aktuāli dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.