PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 15. aprīlis

Aelita, Gastons

Normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Anotācija

Šā likuma uzdevums ir noteikt bērna tiesības, brīvības un to aizsardzību, ņemot vērā, ka bērnam kā fiziski un intelektuāli nenobriedušai personai vajadzīga īpaša aizsardzība un gādība.

Šis likums regulē arī pamatnosacījumus, saskaņā ar kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, tas reglamentē vecāku un citu fizisko un juridisko personu, kā arī valsts un pašvaldību tiesības, pienākumus un atbildību par bērna tiesību nodrošināšanu, nosaka bērna tiesību aizsardzības sistēmu un tās darbības tiesiskos principus.

Bērna tiesību aizsardzība ir valsts politikas sastāvdaļa. Valsts un pašvaldības organizē un kontrolē bērna tiesību aizsardzību visā valsts teritorijā. 

Bērns ir persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem.

Administratīvo pārkāpumu tiesību un krimināltiesību jomā personai līdz 18 gadu vecumam piemēro visas attiecīgās tiesību normas, kas piemērojamas nepilngadīgām personām.

Likuma saturs:

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

II nodaļa. Bērna pamattiesības

III nodaļa. Bērna tiesību garantijas un tiesību ierobežojumi

IV nodaļa. Bērna pienākumi

V nodaļa. Bērns un ģimene

VI nodaļa. Ārpusģimenes aprūpe

VII nodaļa. Bērns un viņa dzīves vide

VIII nodaļa. Bērns ar īpašām vajadzībām

IX nodaļa. Bērna atbildība par likumpārkāpumiem un to profilakse

X nodaļa. Bērna tiesību aizsardzības organizācija

XI nodaļa. Atbildība par bērna tiesību neievērošanu

XII nodaļa. Nobeiguma noteikumi 

Avots:Likumi.lv“Bērnu tiesību aizsardzības likums”

Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

Anotācija

Likums nosaka audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu veidus un to piemērošanas kārtību.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi tiek piemēroti, lai sasniegtu šādus mērķus:

1) sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā;

2) bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām;

3) bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.

Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus bērnam var piemērot, ja viņš izdarījis tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru normatīvajos aktos paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus var piemērot bērniem vecumā no 11 līdz 18 gadiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Avots:Likumi.lv“Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” 

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.