Lietotājvārds
Parole
Normatīvie akti un likumdošana, kas skar izglītības nozari (Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Augstskolu likums, Profesionālās izglītības likums, Jaunatnes likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas Satversme).

Izglītības likums

Obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Anotācija

Šā likuma mērķis ir nodrošināt katram Latvijas iedzīvotājam iespēju attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu, lai veidotos par patstāvīgu un attīstītu personību, demokrātiskas Latvijas valsts un sabiedrības locekli. Atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek nodrošināta iespēja:

1) iegūt zināšanas un prasmes humanitāro, sociālo, dabas un tehnisko zinību jomā;

2) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmju pieredzi, lai piedalītos sabiedrības un valsts dzīvē;

3) tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personības veidošanos.

Likuma saturs:

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

 • 1.pants. Likumā lietotie termini
 • 2.pants. Likuma mērķis
 • 3.pants. Tiesības uz izglītību
 • 3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums
 • 4.pants. Izglītības obligātums
 • 5.pants. Izglītības pakāpes
 • 6.pants. Izglītības veidi
 • 7.pants. Izglītības mērķgrupas
 • 8.pants. Izglītības ieguves formas
 • 8.1 pants. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
 • 9.pants. Izglītības ieguves valoda
 • 10.pants. Izglītība un reliģija
 • 10.1 pants. Izglītība un tikumība
 • 11.pants. Izglītības dokumenti
 • 11.1 pants. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā
 • 12.pants. Maksa par izglītības ieguvi
 • 13.pants. Starptautiskā sadarbība izglītībā

II nodaļa Izglītības organizācija

III nodaļa Izglītības iestādes

IV nodaļa Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standarti un izglītības programmas

V nodaļa Izglītības programmu veidi un to īstenošana

VI nodaļa Pedagogi un izglītojamie

VII nodaļa Izglītības sistēmas finanšu un materiālie līdzekļi

Avots: Likumi.lv  “Izglītības likums” 

 

Ministru kabineta noteikumi

Informācija pēdējo reizi atjaunota: 02.08.2019.